Kategorier
Årsmöte

Årsmöte 2015

Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.  Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val av ordförande och suppleanter på ett år
 14. Val av övriga ledamöter på två år
 15. Val av revisor och revisorssuppleant på två år
 16. Val av valberedning
 17. Mötets avslutande

Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Rösträtt har vuxna medlemmar från 18 års ålder samt en förälder till varje barn och ungdom under 18 års ålder. Varje närvarande medlem eller förälder till medlem under 18 år har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Alla medlemmar samt förälder till medlemmar har motions- och förslagsrätt till årsmötet.

Verksamhetsberättelse

Tid & Plats

Plats: Klubblokalen, Handelsvägen 20
Fika: 14.00-15.00, våfflor.
Årsmöte: 15.00-17.00
Anmälan: Anmäl dig här