Programmering Arduino

Programmering med arduino för barn

Syfte

Att utveckla det abstrakta tänkandet och den logiska förmågan samt att introducera barn i mikroprocessorernas värld och i digital teknik. Fyra moment är viktiga i programmering: 1) få en idé, 2) planera en algoritm, 3) skriva programmet och 4) utvärdera resultatet.

Progression

Vi har en läroplan för tre terminer (3 x 12 ggr) idag, denna utvecklas för närvarande till fem terminer.

Förkunskaper

Att eleven har datorvana, att hantera mus/tangentbord, kunna starta och stänga program och kunna navigera runt i ett GUI typ Windows.

Innehåll

Kursen planeras i två viktiga moment.

1) Den första handlar att använda ett visuellt dataprogram som använder blockar och kan organiseras som pusselbitar, det vi använder är MiniBlock. Dessa pusselbitar är i själva verket instruktioner som bygger ett program. När man överfört ”sitt” program till en mikrokontroller, utvärderar eleven hur det fungerar. Eleven får då direkt bekräftelse på om programmet uppför sig som det var planerat.

2) Det andra moment är att skriva ett program med hjälp av instruktioner för Arduino ramverk som är baserad i programspråket C/C++. Förutom att eleverna lär sig kommandon och strukturer (metodik) som är grundläggande i programmering, lär de sig hur de egna programmen förs över från datorn till en mikrokontroll. Eleverna får också lära sig hur mikrokontrollen arbetar med olika digitala enheter.

Eleverna ska arbeta med särskilt utvecklade modeller och utmanas att lösa konkreta problem (de olika plattformarna ska genomföra olika uppgifter). Programmering handlar inte om att göra ”rätt eller fel” utan handlar mer om att upptäcka möjligheter och kreativa lösningar.

Kopplingar till Lgr11

Programmering går att koppla till flera ämnen i läroplanen. Det är ett kreativt och problemlösningsorienterat sätt att lära sig nya saker och förstå den nya tekniken och den tid vi lever i nu. Exempel från läroplanen:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.