Projekt Lovelace

https://www.instagram.com/kosmosklubben_tjejprojekt/

Boka aktiviteter och artiklar

Projektansökan till Allmänna Arvsfonden för 2 år: Beviljat (Dec21) för Tjejprojekt unga ledare.

Bakgrund och projektidé

Kosmosklubben är en ideell förening som sedan 2001 har som syfte att bedriva utvecklande och meningsfulla aktiviteter på fritiden. Vi har ca 510 medlemmar i åldern 6-23 år. Verksamheten sker till största del i Kosmosklubbens lokaler i Enskede. Men verksamhet sker även i skolor inom Stockholm.

Aktiviteterna är främst robotverkstad, robotdesign och programmering på olika nivåer för olika åldersgrupper. Vi har även andra aktiviteter som schack, piano, gitarr, sång, konstskola och dans mm. 

De flesta grupper leds av ungdomar och kosmosklubben har därför som uttalad strategi att utbilda unga ledare. 

Projektidé

Kosmosklubben vill nu göra en riktad insats av och med tjejer, för att locka tjejer och framförallt tjejer med invandrarbakgrund att delta i Kosmosklubbens aktiviteter.

På Kosmosklubben har vi märkt att det är svårt att både rekrytera och behålla tjejer inom verksamheterna som rör robotbygge och programmering. Eftersom programmering och teknik blir viktigare och viktigare i samhället, och trenden med få tjejer i branschen inte bara gäller våra verksamheter vill vi jobba för att förändra det. Det är en mycket olycklig utveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv om tjejer halkar efter inom områden som kommer att vara viktiga i framtiden både vad gäller kunskap, makt, inflytande och möjligheter till försörjning.  

Vi måste därför hitta vägar och former att nå tjejer – och då är idén att specifikt utbilda och uppmuntra unga tjejer som ledare, så att de både lär sig, och är delaktiga i att utveckla pedagogik för att inspirera och vara förebilder för andra unga tjejer. 

https://www.itot.se/om-oss/statistik/statistik-kvinnor-och-man/

Syfte och effektmål

Syftet och de övergripande effektmålen med projektet är därför att:

  1. öka tjejers intresse för programmering, robotteknik och entreprenörskap genom nya former för att skapa intresse för programmering, robotdesign mm
  2. öka tjejers självförtroende när det kommer till teknik
  3. skapa en arena för integration och ge tjejer med invandrarbakgrund och intresse för matematik och programmering en plats att utveckla dessa färdigheter. Vi vill att de ska ha verktyg för livet att skapa möjligheter för egen framtida försörjning samt goda kontaktnät.

Genom detta hoppas vi kunna bidra till en mer jämlik framtid. 

Projektmål

Konkreta projektmål:

De ca 10 tjejer som leder projektet har inom 3 år utvecklat kunskaper och förmågor att leda och driva stora projekt. 

Ca 100 tjejer har genom nyutvecklade metoder av och med målgruppen själva, fått utbildning i robotbygge och programmering, varav ca 20 även har gått ledarutbildning och kan hålla egna kurser. Ca ytterligare 100 tjejer har sett och gått virtuella lektioner.  

Ca 3 skolor i Stockholm samarbetar med Kosmosklubben och erbjuder våra verksamheter på fritids eller som elevens val. 

Vi har även för avsikt att erbjuda läxhjälp i anslutning till kurserna för de tjejer som så önskar. Målet är att läxor inte ska vara ett hinder för att kunna delta i kursverksamheten.

När projektet är över är vår förhoppning att kursverksamheten så som den ser ut idag, kan bedrivas på fler skolor, med fler tjejgrupper ledda av tjejer. En ambition är att kurserna ska kunna fortsätta erbjudas gratis med hjälp av sponsorer. För de tjejer som önskar starta egna verksamheter har Kosmosklubben för avsikt att stötta dem med erfarenhet och kompetens. 

Metod

Hela idén bygger på kursverksamhet. Tjejer 13-15 år utbildas både i kursens innehåll och till att bli unga ledare. 

Kursverksamheten är sedan främst inriktad på tjejer 10-12 år. Erfarna ledare tar hand om grupperna. Unga ledare startar som assistenter tills de  blir erfarna ledare. Nya assistenter rekryteras från nya grupper av unga ledare. Och så vidare. 

Genom marknadsföring via samarbetspartners, webb, Tiktok, Youtube, sociala medier, affischering och kontakter med skolor kommer vi att rekrytera tjejer till våra kurser. 

Idag finns kursplan både för robotdesign, robotprogrammering och programmering med arduino Vi kommer dock att utveckla de nuvarande kursplanerna så att de blir mer anpassade för tjejer. Det ska vara roligt, dynamiskt och socialt att gå våra kurser. Vi i kärngruppen och alla ledare kommer att lägga stor vikt vid kursupplägg som är nyskapande och engagerande.

Vi kommer också att skapa kursplaner för de kurser/verksamheter som inte har kursplaner ännu (tex problemlösning, matematik mm). Under vår workshop fanns även intresse för att designa kläder med tekniska lösningar. En kursplan för det planeras tas fram utifrån ett barnperspektiv (universitetskurser finns, men vi vänder oss ju till barn).  

Kursen för unga ledare kommer att ha fokus på pedagogik. 

Vi kommer att jobba utifrån vanlig projektmetodik med tydlig organisation, roller och eskaleringskedjor för problem som kan uppstå. Kosmosklubben är juridiskt ansvarig och projektet rapporterar till styrelsen. Projektets ledningsgrupp kommer att bestå av tjejer ur målgruppen. Men vi kommer att ha vuxna ledare från Kosmosklubben som styrgrupp och stödresurser. 

Inför varje termin kommer vi att ha workshops med målgruppen för att ”hamna rätt”, men även terminsvis utvärdering för att se om justeringar i plan och upplägg måste göras.

Tidsplan och kostnader

Projektet beräknas vara i tre år från och med att finansiering beviljas. Arbete som sker dessförinnan är idéellt.

Tids och aktivitetsplan

Hela idén med projektet bygger på att tjejer från målgruppen leder och driver aktiviteter, med stöd av vuxna. Men i och med att både “lärare” och “elever” testar nya former för intresse och engagemang är det omöjligt att ha en fullständig och komplett aktivitetsplan. Kursverksamheten kommer att justeras och förändras under hela projektet, men för att kunna göra budgetberäkningar och estimat om arbetsåtgång har följande aktivitetslista föreslagits. Den är utarbetade under en workshop med unga tjejer som kan tänka sig att ingå i projektets ledning. 

Aktivitetsplaneringen finns även månad för månad under tre år. 

Milstolpar, beslutspunkter

För att projektet ska vara möjligt är extern finansiering en nödvändighet. Att projektet beviljas medel är därför en viktig milstolpe. Varje termin kommer utvärdering att ske, för att fatta beslut om fortsättning och eventuell justering av mål och inriktning. 

Organisation

Projektet kommer att ledas av en grupp tjejer i åldrarna 14-18 år. Det är kärngruppen som inom sig kommer att ha ett antal olika roller. Alla aktiviteter som föreslås är framtagna med denna grupp i en gemensam workshop. 

Denna grupp kommer att stödjas av en grupp vuxna ledare från Kosmosklubben, som i sin tur rapporterar till Kosmosklubbens styrelse. Kosmosklubben är juridiskt ansvarig för projektet. 

Kärngruppen kommer vara operativt ansvariga både för projektets ingående aktiviteter (kursverksamheten) samt kommunikation, marknadsföring och utbildning av nya unga ledare. De kommer även att ansvara för trivsel och inspirationsaktiviteter så som studiebesök och föreläsningar. Kärngruppen organiserar möten med referensgrupper, men får i alla sina ansvarsområden stöd från vuxengruppen. Vid problem eller hinder lyfter projektledningen dessa till stödresurserna. 

Projektledningen har möten en gång i månaden, och avstämning med vuxengruppen minst en gång i månaden eller vid behov. Vid varje terminsslut görs en utvärdering av projektledningen och vuxengruppen tillsammans.