Mission

Idén bakom Kosmosklubben växte fram via diskussioner mellan en grupp pedagoger som tidigare arbetade ihop på olika skolor i Stockholm.

Våra barns personlighet påverkas ofta på ett avgörande sätt i åldern 9-12 år. Barnen befinner sig i förpuberteten, under ett utvecklingsskede dominerat av självständighetsutveckling och test av egna och andras förmågor.Visst är det fortfarande viktigt för de flesta att vara bra i skolan. Men det är också i de här åldrarna som tilltron till den egna förmågan stärks eller avtar. Ämnena blir roliga eller ”sådär”. Många fler barn borde få känna glädjen av att de kan, att de är duktiga, att de är smarta. Det är vår ambition att göra lärande till något roligt för var och en som kommer till våra aktiviteter.

I den här åldern frigör man sig alltmer från vuxna och ökar det egna ansvarstagandet. Vad kompisarna väljer spelar också en allt större roll ju närmare tonåren man kommer. Gängbildning börjar under denna period och ungdomarna påverkas, positivt och negativt, av kompisarnas intressen och av möjlighet till aktiviteter.

Barnens trygghet skall garanteras av familjen och av skolan. Men vad händer under de viktiga timmarna mellan skolan och innan föräldrarna tar över ansvaret eller när familjen är inne i en kris och inte ger den trygghet den borde? Hur viktigt är det inte att barnen har kontakt med fler duktiga vuxna även under eftermiddagarna och när familjen inte fungerar. Dessutom tillägnar sig barnen viktiga kunskaper även på sin fritid. Därför är det av yttersta vikt att barn i dessa åldrar bereds en meningsfull fritid under vuxnas ledning och inte att de tvingas klara sig själva hemma. De behöver en meningsfull fritid.

Pedagogik

Vi tillämpar en individanpassad pedagogik som bygger på att hitta det som engagerar och stimulerar varje enskilt barn. För att det skall fungera med individanpassad pedagogik arbetar vi i små grupper. Tanken är att både ledare och föräldrar skall engagera sig i varje barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. Klubbverksamheten skall också bidra till att skapa nya relationer och leda till fler kompisar.

Vi inspireras främst av dessa två Howard Gardners bok Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences från 1983 samt utbildningsplattformen och ramverket STΣ@M som definieras Science & Technology, interpreted through Engineering & the Arts, all based in Mathematical elements.